کارفرمای سمنانی در آستانه نوروز به آغوش خانواده بازگشت

کارفرمایی که به دلیل عدم رعایت اصول ایمنی در آسیب دیدگی یک کارگر ساختمانی مقصر شناخته و روانه زندان شده...