جدول دیات

نرخ دیه از سال ۱۳۷۴ تا  ۱۴۰۲

سال ۱۳۷۴ (نرخ دیه):  ۳٫۶ میلیون تومان (ماه عادی) / ۴٫۸ میلیون تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۷۵ (نرخ دیه):  ۴٫۱ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۵٫۵ میلیون تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۷۶ (نرخ دیه):  ۴٫۸ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۶٫۴ میلیون تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۷۷ (نرخ دیه):  ۵٫۶ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۷٫۴ میلیون تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۷۸ (نرخ دیه):  ۶٫۱ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۸٫۱ میلیون تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۷۹ (نرخ دیه):  ۶٫۴ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۸٫۵ میلیون تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۸۰ (نرخ دیه):  ۱۰ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۱۳٫۳ میلیون تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۸۱ (نرخ دیه):  ۱۵ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۲۰ میلیون تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۸۲ (نرخ دیه):  ۱۸ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۲۴ میلیون تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۸۳ (نرخ دیه):  ۲۲ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۲۹٫۳ میلیون تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۸۴ (نرخ دیه):  ۲۴ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۳۲ میلیون تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۸۵ (نرخ دیه):  ۲۶ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۳۴٫۶ میلیون تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۸۶ (نرخ دیه):  ۳۵ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۴۶٫۶ میلیون تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۸۷ (نرخ دیه):  ۴۰ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۵۳٫۳ میلیون تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۸۸ (نرخ دیه):  ۴۰ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۵۳٫۳ میلیون تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۸۹ (نرخ دیه): ۴۵ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۶۰ میلیون تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۹۰ (نرخ دیه): ۶۷ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۹۰ میلیون تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۹۱ (نرخ دیه):  ۹۴ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۱۲۵٫۳ میلیون تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۹۲ (نرخ دیه):  ۱۱۳ میلیون تومان (ماه عادی)/۱۵۰٫۶ میلیون تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۹۳ (نرخ دیه):  ۱۵۰ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۲۰۰ میلیون تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۹۴ (نرخ دیه):  ۱۶۵ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۲۲۰ میلیون تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۹۵ (نرخ دیه):  ۱۹۰ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۲۵۳ میلیون تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۹۶ (نرخ دیه):  ۲۱۰ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۲۸۰ میلیون تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۹۷ (نرخ دیه):  ۲۳۱ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۳۰۸ میلیون تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۹۸ (نرخ دیه):  ۲۷۰ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۳۶۰ میلیون تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۹۹ (نرخ دیه):  ۳۳۰ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۴۴۰ میلیون تومان (ماه حرام)

سال ۱۴۰۰ (نرخ دیه):  ۴۸۰ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۶۴۰ میلیون تومان (ماه حرام)

سال ۱۴۰۱ (نرخ دیه):  ۶۰۰ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۸۰۰ میلیون تومان (ماه حرام)

سال ۱۴۰۲ (نرخ دیه):  ۹۰۰ میلیون تومان (ماه عادی)/  ۱٫۲ میلیارد تومان (ماه حرام)